พัทลุงนิวส์

สื่อสร้างสรรค์เพื่อมวลชน

การเคหะแห่งชาติ ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อเตรียมความพร้อมแก่ประชาชนในการรับมือ ตลอดถึงลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

August 25th, 2012

การเคหะแห่งชาติซ้อมแผนอัคคีภัย

ซ้อมแผน

ซ้อมแผน

ที่โครงการเฟลตเช่าพัทลุง ถนนธรรมจักร เขตเทศบาลเมืองพัทลุง นายศุภชัย หนูเจริญ รองนายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง เป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2555 โดยบูรณาการร่วมกับสำนักงานเคหะชุมชนตรัง การเคหะแห่งชาติ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองพัทลุง โรงพยาบาลพัทลุง สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองพัทลุง หน่วยกู้ภัยพัทลุงการกุศลมูลนิธิ และสมาชิก อปพร. ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมแก่ประชาชนในการรับมือเหตุอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดถึงลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

ช่วยผู้ประสพภัย

ช่วยผู้ประสพภัย

นางน้ำเพชร ดิเส็ม หัวหน้าสำนักงานการเคหะชุมชนตรัง ในฐานะที่รับผิดชอบโครงการอาคารแฟลตเช่าพัทลุง กล่าวว่า การอบรมดังกล่าว เพื่อให้ผู้พักอาศัยในแฟลตเช่าพัทลุง มีความตื่นตัวได้เรียนรู้วิธีการป้องกันอัคคีภัย และฝึกซ้อมวิธีการอพยพหนีไฟ เตรียมรับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากเกิดอัคคีภัยขึ้นจริง ซึ่งปัจจุบันจะเห็นได้ว่าภัยพิบัติทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์ ได้สร้างความสูญเสียให้เกิดขึ้นในทุกภูมิภาคของประเทศ และทั่วโลก และมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติต่างๆ เพื่อป้องกันอันตรายและลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บ

ลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บ

ด้านนายประภาส ขาวดำ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า การฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยพิบัติต่างๆ เป็นภารกิจสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในที่ชุมชน เนื่องจากไฟสามารถเผาผลาญทุกอย่างได้ภายในพริบตา ดังนั้นทุกภาคส่วนก็ต้องให้ความร่วมมือเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ประชาชน

ฉีดน้ำสกัดเพลิงลุกลาม

ฉีดน้ำสกัดเพลิงลุกลาม

จึงต้องเตรียมความพร้อม ทั้งทางด้านบุคลากร อุปกรณ์เครื่องมือ ตลอดถึงการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ประสพภัยให้รวดเร็ว ทันท่วงที เพื่อลดการสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และเศรษฐกิจโดยภาพรวมของประเทศ

Share

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

พัทลุงนิวส์

สื่อสร้างสรรค์เพื่อมวลชน