RSS
 

หนังสือพิมพ์ยอดแหลมนิวส์

หนังสือพิมพ์ยอดแหลมนิวส์

ประวัติ

เมื่อปี 2539 เริ่มต้นจากกลุ่มคนที่ต้องการให้มีการเสนอข่าวสาร ความจริง แก่ประชาชน จึงได้จัดตั้งหนังสือพิมพ์ เสียงยอดแหลม ที่จะเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารขององค์กรในภาครัฐ และเอกชน และเป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรม การถูกเอารับเอาเปรียบจากคนในสังคม พร้อมทั้งคอยสอดส่องการทำงานของภาครัฐไม่ให้มีการทุจริต คอรัปชั่น สร้างความเป็นธรรมให้สังคม

ต่อมาปี 2541 ได้มีการเปลี่ยนชื่อจากหนังสือพิมพ์เสียงยอดแหลม เป็น หนังสือพิมพ์ยอดแหลมนิวส์ ภายใต้การทำงานของ คุณเศวก ธรรมศิริพงษ์ ซึ่งต้องการเสนอข่าวสาร ข้อเท็จจริง และถูกต้องให้ประชาชนรับรู้ความเคลื่อนไหวทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน การศึกษา อาชญากรม และการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐ

หนังสือพิมพ์ยอดแหลมนิวส์ เป็นหนังสือพิมพ์ภูมิภาค เขต 7 ที่เสนอข่าวครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม / ราชบุรี / กาญจนบุรี / เพชรบุรี / สมุทรสาคร / ประจวบคีรีขันธ์ / สมุทรสงคราม และมีการพัฒนาจากสื่อท้องถิ่นให้มีคุณภาพ ซึ่งได้รับการยอมรับจากทุกองค์กรและได้รับความน่าเชื่อถือจากบุคคลระดับผู้นำในทุกจังหวัดจากการที่ได้เสนอข่าวสารต่อเนื่องมานานกว่า 13 ปี

รูปแบบ และระยะเวลาการออก นสพ.ยอดแหลมนิวส์

หนังสือพิมพ์ยอดแหลมนิวส์

1. นสพ.ยอดแหลมนิวส์เป็นหนังสือพิมพ์รายปักษ์ที่วางจำหน่ายทุก 15 วัน คือทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน
2. การนำเสนอข่าวมีความคลอบคลุมในเรื่อง การเมือง เศรษฐกิจ ชุมชน สังคม ศาสนา การศึกษา และคอลัมภ์กระบอกเสียงของแต่ละชุมชน
3. นำเสนอและยกย่องคนดีในสังคม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานแก่คนดีที่ตั้งใจทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์ อันจะนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าของประเทศ
4. เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ให้กับองค์กรภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
5. เป็นสื่อกลางของประชาชนให้เรียกร้องความเป็นธรรมจากการถูกเอารับเอาเปรียบกรณีต่าง ๆ

ติดต่อฝ่ายข่าว นสพ.ยอดแหลมนิวส์ได้ที่
อาคารเพชรเกษมการพิมพ์ 18/49 ถ.ทรงพล ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034-259759 แฟกซ์ 034-253465
สายด่วน 081-8527555 อีเมล์ K259111@yahoo.com

  

Share

Leave a Reply